Tải bản cập nhật mới
Nếu bạn đã có bản cài đặt Nguyệt Ảnh Truyền Thuyết cũ, bạn có thể tải bản cập nhật mới để có thể tham gia vào server Thiên Nguyệt
X